เกี่ยวกับเรา

บริษัท วัลวิท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2531 ภายใต้ชื่อ “บริษัท วัลวิท เทรดดิ้ง จำกัด” จนกระทั่งบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนการค้าให้เป็น “บริษัท วัลวิท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” ในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วมากกว่า 25 ปี ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 731 อาคาร พีเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น14, ถ.อโศก-ดินแดง, แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)

บริษัท วัลวิท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าของตราสินค้า Geotech ซึ่งสามารถจำแนกประเภทสินค้าได้เป็น 2 กลุ่ม ชนิด ดังนี้

1. สินค้าเพื่อการป้องกันดินพังทลายตามชายฝั่งทะเล แม่น้ำ แนวเขื่อน แนวสะพาน และท่อระบายน้ำ, และเสริมกำลังดิน ป้องกันการถล่มของดิน และทำให้ฐานถนน รันเวย์สนามบิน และรางรถไฟให้มีความแข็งแรง กลุ่มสินค้า ได้แก่
  • กล่องกระชุหิน (Gabion Mattress): สำหรับงานป้องกันตลิ่ง ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ป้องกันน้ำท่วม
  • แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ (Woven Geotextile): สำหรับงานป้องกันชายฝั่งทะเล , รางรถไฟ และงานเพิ่มความแข็งแรงของงานดิน
  • แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Non Woven Geotextile): สำหรับใช้ในการแยกส่วนชั้นดิน การป้องกันดิน การกรองวัสดุ การควบคุมการกัดเซาะ การระบายน้ำ และการเสริมกำลังวัสดุ
  • ตาข่ายเสริมกำลังดิน (Geogrid): สำหรับใช้ในการก่อสร้างบนดินอ่อน หรือการก่อสร้างบนดินที่มีการกดทับเป็นพิเศษ เช่น ถนน, ทางรถไฟ, คลอง, พื้นที่ลาดชัน
  • ตาข่ายคลุมดิน (Geocell): สำหรับใช้ในการป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง และตลิ่งริมน้ำ, เสริมความแข็งแรงของชั้นดิน, การทำกำแพงดินในบริเวณที่มีความชันสูง
  • แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดแรงดึงสูง (High Strength Geocomposite – PEC): สำหรับใช้เสริม ประสิทธิภำพการทำงานของการเสริมแรง, การแยก, การกรอง และการระบำยน้ำ ทนทานต่อเคมี และชีวภาพ
  • วัสดุชั้นระบายน้ำ (Drainage Board): สำหรับใช้คัดกรองแยกน้ำ เสีย, ส่งเสริมการเจริญเติบโต ของพืช, ลดน้ำ ท่วม, ลดการปนเปื้อนของน้ำ ฯลฯ
2. สินค้าเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของน้ำ, การกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค, การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม, งานบ่อขยะ และบ่อไบโอแก๊ส ชนิดสินค้า ได้แก่
  • แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง HDPE (High Density Polyethylene Sheet) : สำหรับงานทำบ่อเก็บน้ำ บ่อขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย ไบโอแก๊ซ
  • แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL (Geosynthetic Clay Liner) : สำหรับงานบ่อเก็บน้ำ บ่อขยะ บ่อสาธารณะ

สินค้าภายใต้ตราสินค้า Geotech ผ่านมาตรฐานจากกรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมชลประทาน โดยทางบริษัทฯ ได้มีการกวดขันคุณภาพของสินค้าโดยการใช้การทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น สถาบัน AIT (Asian Institute of Technology) ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือและนำไปใช้อย่างแพร่หลายในกิจการการก่อสร้างสำคัญๆ ในประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน