ผลงานของเรา

รูปภาพการใช้งานบางส่วน


Geogrid & Geotextile

Geogrid & Geotextile

Geogrid & Geotextile

Geogrid & Geotextile

Geogrid & Geotextile

Geogrid & Geotextile

Geogrid & Geotextile

Geogrid & Geotextile

Geogrid & Geotextile

กล่อง Gabion & Mattress และ Geotextile

กล่อง Gabion & Mattress และ Geotextile

กล่อง Gabion & Mattress

กล่อง Gabion & Mattress

งำนติดตั้งกล่อง GABION ทำฝำยทดน้ำ

งำนติดตั้งกล่อง GABION ทำฝำยทดน้ำ

งานติดตั้งกล่อง GABION ป้องกันดินถล่ม

งานติดตั้งกล่อง GABION ป้องกันดินถล่ม

งำนติดตั้งกล่อง GABION ชำยฝั่ง

Geocell

Geocell

Geocell

Geocell

Geocell

Geocell

Geocell

Geocell

แผ่น Geosynthetic Clay Liner (GCL)

งำนปู GCL

กล่อง Gabion&Mattress และ Geotextile

แผ่น Hight Density Polyethylene (HDPE)

แผ่น Hight Density Polyethylene (HDPE)

แผ่น Hight Density Polyethylene (HDPE)

แผ่น Hight Density Polyethylene (HDPE)

แผ่น Hight Density Polyethylene (HDPE)

แผ่น Hight Density Polyethylene (HDPE)

แผ่น Hight Density Polyethylene (HDPE)

แผ่น Hight Density Polyethylene (HDPE)

โครงกำรปูแผ่นบ่อน้ำดิบ อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี

โครงกำรปูแผ่นบ่อน้ำดิบ อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี

โครงกำรปูแผ่นบ่อน้ำดิบ อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี

โครงกำรปูแผ่นบ่อน้ำดิบ อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี

โครงกำรปูแผ่นบ่อน้ำดิบ อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี

Waste water plant with panel

Pond lining

Biogas

Biogas 1

Biogas system with HDPE Sheet

Pond lining for waste weter pond

Pond lining with HDPE

Water reservoir

Water reservoir

Water reservoir

Water reservoir

Water reservoir

Water reservoir

Lagoon

Pond lining with bule color PVC Sheet

Pond lining with HDPE

Water reservoir

Wal protection for leakace of dam