แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับเป็นวัสดุป้องกัน - Non-woven Geotextile

 • Overview
 • Gallery

แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับเป็นวัสดุป้องกัน - Non-woven Geotextile

Geotech เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท วัลวิท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับเป็นวัสดุป้องกัน ที่ใช้ออกแบบในการแก้ปัญหาที่เหมาะสำหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน โดยขบวนการผลิตถูกควบคุมคุณภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์และในการผลิตคำนึงถึง คุณสมบัติและประสิทธิภาพโดยรวมที่ให้ประโยชน์สูงสุด

การประยุกต์ใช้แผ่นวัสดุสังเคราะห์

Geotech ประกอบด้วยเส้นใยพลาสติก Polypropylene หรือ Polyester ชนิดไม่ถักทอ (Needle Punch Nonwoven) โดยผลิตขนาดความกว้างได้ตั้งแต่ 4 เมตร จนถึง5.50 เมตร และสามารถผลิตให้มีน้าหนักได้ตั้งแต่100กรัม/ตร.มใจนถึง1500กรัม/ตร.ม.
Geotech เป็นวัสดุที่ใช้ในการแยกส่วนชั้นดิน การป้องกันดิน การกรองวัสดุ การควบคุมการกัดเซาะ การระบายน้ำ และการเสริมกำลังวัสดุ

คุณประโยชน์

 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าก่อสร้าง
 • ง่ายต่อการติดตั้งและประหยัด เพราะมีความกว้างถึง5.5เมตรทำให้มีรอยต่อในการเชื่อมติดและการวางซ้อนน้อยกว่า
 • ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณการใช้กรวดทรายจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป

หน้าที่และการใช้งาน

วัสดุสังเคราะห์ทางธรณี Geotech ที่นำมาใช้ในโครงสร้างทางชลศาสตร์และโยธา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างดังกล่าวได้ดีขึ้น โดย Geotech สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานต่างๆได้

หน้าที่หลักมีดังนี้

 • แยกชั้นวัสดุ (Separation)
 • ป้องกันดิน (Protection)
 • กรองวัสดุ (Filtration)
 • ควบคุมการกัดเซาะ (Erosion Control)
 • ป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายตลิ่ง (Bank of river control)
 • เสริมกำลังวัสดุ (Reinforcement)

ลักษณะการใช้งานโดยทั่วไป

 • เพิ่มเสถียรภาพของงานโครงสร้างบนดิน
 • ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง
 • ชั้นกรองระบายน้ำ
 • ป้องกันการฉีดขาดของแผ่นพลาสติดกันซึม
 • เสริมกำลังดินในสันทาง ทางลาดชัน และกำแพงดิน

การแยกชั้นวัสดุ

ปัญหาที่มักจะเกิด

คือปัญหาในการรับน้าหนักของผิวดิน มักจะเกิดการแทรกตัวและปะปนของชิ้นวัสดุที่มีการทับถมเพื่อการบดอัดกับชั้น ดินเดิมที่อ่อน ทำให้ชั้นดินไม่แน่น

วิธีแก้ไข

เพื่อป้องกันการปนกันของชั้นดิน เราจะแยกชั้นวัสดุโดยแผ่นใยสังเคราะห์ Geotech จะถูกปูระหว่างชั้นวัสดุ พื้นทางและชั้นดินเดิม ซึ่งเป็นการแยกชั้นวัสดุ ทำให้ชั้นดินเดิมบดอัดได้แน่นขึ้น

การใช้งาน

 • งานถนนและถนนชั่วคราว
 • งานทางรถไฟ
 • งานสนามบิน ลานจอดรถ
 • งานเขื่อนดิน
 • งานถมคันทางบนดินอ่อน

การป้องกันการฉีกขาดและทิ่มทะลุของ Geomembrane
ปัญหาที่มักจะเกิด

คือ ปัญหาในการที่ตัวแผ่นพลาสติกกันซึมถูกของแหลมหรือวัสดุอื่นๆ เจาะทะลุฉีกขาดง่าย เมื่อแผ่นพลาสติกกันซึมรับน้ำหนักมากในระหว่างการติดตั้งหรือก่อสร้างในส่วนอื่นๆ ต่อไป

วิธีแก้ไข

เพื่อป้องกันแผ่นพลาสติกกันซึมถูกเขาะทะลุและฉีกขาด แผ่นใยสังเคราะห์ Geotech จะปูเป็นชั้นรองป้องกันตัวแผ่นพลาสติกกันซึม จะทำให้แผ่นพลาสติกกันซึมไม่ถูกของแหลมหรือสิ่งวัสดุอื่นๆ เจาะทะลุและฉีกขาดง่าย

การใช้งาน

 • งานบ่อฝังกลบขยะ, งานบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • งานบ่อน้ำทั่วไป บ่อสวยงาม บ่อการเกษตร
 • งานอ่างเก็บน้ำ
 • งานเขื่อนดินและคลองส่งน้ำ

การกรองวัสดุและการระบายน้ำ
ปัญหาที่มักเกิดขึ้น

คือ ปัญหาในการอุดตันของระบบการกรองและการระบายน้ำ จะมีการอุดตันของชั้นพวกกรวด หิน เศษดิน และเศษวัสดุขนาดเล็กไปปะปนกับระบบกรองและระบายน้ำ จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำของระบบการกรองและการระบายน้ำไม่ดี

วิธีแก้ไข

เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบการกรองและการระบายน้ำในชั้นพวกกรวด หิน และเศษดิน แผ่นใยสังเคราะห์ Geotech จะถูกปูระหว่างชั้นกรวดที่ระบายน้ำและชั้นดิน เพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันของชั้นกรอง

การใช้งาน

 • งานระบบระบายน้ำร่องถนน
 • งานป้องกันการพังทลายของริมฝั่งแม่น้ำ คลอง ทะเล
 • งานระบายน้ำในการเกษตร สนามกอล์ฟ สนามกีฬา สวน

การป้องกันการกัดเซาะ
ปัญหาที่มักจะเกิด

คือ ปัญหาที่เกิดการกัดเซาะของหน้าดินตามริมฝั่งแม่น้ำ ชายฝั่งทะเล เสาสะพาน ตอม่อสะพาน ข้างใต้ที่วางกล่องลวดตาข่าย เนื่องจากกระแสน้ำที่ซัดเข้าริมฝั่งนั้นทำให้เม็ดดินเกิดการเคลื่อนตัวจากแรงดันของน้ำ และน้ำขึ้นน้ำลง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดเซาะ

วิธีแก้ไข

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ เราจึงต้องควบคุมแผ่นใยสังเคราะห์ Geotech จะใช้ปูร่วมกับพวกหิน แผ่นคอนกรีต กล่องลวดตาข่าย ที่สามารถลดปัญหาการกัดเซาะได้ แผ่นใยสังเคราะห์ Geotech จะช่วยกักเม็ดดินไว้ไม่ให้หลุดไปไหน

การใช้งาน

 • งานป้องกันริมฝั่งแม่น้ำ ชายฝั่งทะเล
 • งานรากฐานเสาสะพาน ตอม่อ
 • งานกล่องลวดตาข่าย ที่ป้องกันหน้าดิน

การเสริมกำลังวัสดุ
ปัญหาที่มักจะเกิด

คือ ปัญหาที่ทางลาดไม่มีการเสริมกำลัง ทำให้เกิดการพังทลายของผิวดินตามแนวขอบทางลาดได้

วิธีแก้ไข

เพื่อป้องกันการพังทลายของผิวดิน ต้องปูแผ่นใบสังเคราะห์ Geotech หลายๆ ชั้น ในระหว่างการก่อสร้างทางลาด จะช่วยเสริมกำลังให้ทางที่ลาดชันมั่นคง ปลอดภัย

การใช้งาน

 • งานคันดินสร้างถนน
 • งานเสริมกำลังของผนังกันดิน
 • งานทางลาด ถนน สะพาน

Specification of PP Geotextile

No. Item Unit 100 150 200 300 400
1 Unit weight variation % ±6
2 Grab strength MD N ≥350 ≥525 ≥900 ≥1100 ≥1600
TD
3 Grab elongation MD % 60-80 60˗85 50˗100
TD 50˗70 50˗75
4 Grab strength  MD % 3˗8
at 50N TD
5 CBR mullen brust strength  KN ≥1.3 ≥1.95 ≥2.5 ≥3.5 ≥4.3
6 Breaking strength MD KN ≥5.0 ≥7.5 ≥11 ≥16 ≥22
TM
45°oblique
7 Breaking elongation MD % 40˗75 40˗80 50˗90
TD 45˗65 45˗70
8 Breaking elongation MD % 3˗6
at 50N TD
9 Puncture resistance N ≥210 ≥315 ≥430 ≥650 ≥900
10 Peel strength N/5 cm ≥80 ≥100